Yan Yiu House (Block E) Yan Shing Court

15 Wah Ming Road, Wo Hop Shek

The Building


Median Sale: 554 sqft

Median Gross: 710 sqft

Floors: 35

Units In Building: 350

Built: 09/1993

Estimate/Sale Sq ft: $8,244

Group 14

TrueHome Estimate for All Units


FloorFLAT 1FLAT 2FLAT 3FLAT 4FLAT 5FLAT 6FLAT 7FLAT 8FLAT 9FLAT 10
Floor35/FFLAT 1$4.4mFLAT 2FLAT 3$4.12mFLAT 4$4.8mFLAT 5$4.12mFLAT 6FLAT 7$4.4mFLAT 8FLAT 9$4.8m
Floor34/FFLAT 1$4.14mFLAT 2FLAT 3FLAT 4FLAT 5FLAT 6FLAT 7$4.4mFLAT 8$4.14mFLAT 9$4.8m
Floor33/FFLAT 1$4.8mFLAT 2FLAT 3FLAT 4FLAT 5FLAT 6FLAT 7FLAT 8FLAT 9$4.8mFLAT 10$4.15m
Floor32/FFLAT 1$4.39mFLAT 2FLAT 3FLAT 4$4.79mFLAT 5FLAT 6FLAT 7$4.39mFLAT 8$4.16m
Floor31/FFLAT 1$4.39mFLAT 2FLAT 3FLAT 4$4.79mFLAT 5FLAT 6FLAT 7$4.39mFLAT 8$4.16mFLAT 9$4.79m
Floor30/FFLAT 1$4.79m
Floor29/FFLAT 1$4.4mFLAT 2FLAT 3FLAT 4FLAT 5FLAT 6FLAT 7FLAT 8FLAT 9$4.8mFLAT 10$4.16m
Floor28/FFLAT 1$4.4mFLAT 2FLAT 3$4.16mFLAT 4FLAT 5FLAT 6FLAT 7$4.4mFLAT 8$4.16m
Floor27/FFLAT 1$4.4mFLAT 2FLAT 3FLAT 4FLAT 5FLAT 6FLAT 7FLAT 8FLAT 9$4.75m
Floor26/FFLAT 1$4.75mFLAT 2FLAT 3FLAT 4FLAT 5FLAT 6$4.4mFLAT 7$4.4mFLAT 8$4.16mFLAT 9FLAT 10$4.16m
Floor25/FFLAT 1$4.4mFLAT 2FLAT 3FLAT 4$4.75mFLAT 5FLAT 6$4.4mFLAT 7FLAT 8$4.16mFLAT 9FLAT 10$4.16m
Floor24/FFLAT 1$4.15mFLAT 2FLAT 3FLAT 4FLAT 5FLAT 6$4.4m
Floor23/FFLAT 1$4.4mFLAT 2FLAT 3FLAT 4FLAT 5$4.16mFLAT 6FLAT 7FLAT 8$4.16mFLAT 9FLAT 10$4.16m
Floor22/FFLAT 1$4.38m
Floor21/FFLAT 1$4.38mFLAT 2FLAT 3$4.16m
Floor20/FFLAT 1$4.38m
Floor19/FFLAT 1$4.16mFLAT 2FLAT 3FLAT 4FLAT 5FLAT 6$4.38mFLAT 7$4.38mFLAT 8$4.16mFLAT 9FLAT 10$4.16m
Floor18/FFLAT 1$4.16mFLAT 2FLAT 3FLAT 4FLAT 5FLAT 6$4.37mFLAT 7$4.37mFLAT 8FLAT 9$4.73m
Floor17/FFLAT 1$4.37mFLAT 2FLAT 3$4.16mFLAT 4$4.73mFLAT 5FLAT 6$4.37m
Floor16/FFLAT 1$4.14mFLAT 2FLAT 3FLAT 4$4.73mFLAT 5FLAT 6$4.37mFLAT 7FLAT 8$4.14m
Floor15/FFLAT 1$4.38mFLAT 2FLAT 3FLAT 4$4.74mFLAT 5FLAT 6$4.38mFLAT 7FLAT 8$4.15mFLAT 9FLAT 10$4.15m
Floor14/FFLAT 1$4.15m
Floor13/FFLAT 1$4.15mFLAT 2FLAT 3FLAT 4$4.74mFLAT 5FLAT 6FLAT 7FLAT 8FLAT 9FLAT 10$4.15m
Floor12/FFLAT 1$4.38mFLAT 2FLAT 3FLAT 4FLAT 5FLAT 6FLAT 7$4.38m
Floor11/FFLAT 1$4.38mFLAT 2FLAT 3FLAT 4FLAT 5FLAT 6$4.38mFLAT 7FLAT 8FLAT 9$4.7m
Floor10/FFLAT 1$4.38mFLAT 2FLAT 3FLAT 4FLAT 5$4.17mFLAT 6FLAT 7FLAT 8FLAT 9$4.7m
Floor9/FFLAT 1$4.38mFLAT 2FLAT 3FLAT 4FLAT 5FLAT 6FLAT 7FLAT 8FLAT 9FLAT 10$4.16m
Floor8/FFLAT 1$4.18mFLAT 2FLAT 3FLAT 4FLAT 5FLAT 6FLAT 7FLAT 8FLAT 9$4.68m
Floor7/FFLAT 1$4.35m
Floor6/FFLAT 1$4.35mFLAT 2FLAT 3$4.14mFLAT 4FLAT 5FLAT 6FLAT 7$4.35mFLAT 8$4.14m
Floor5/FFLAT 1$4.35mFLAT 2FLAT 3FLAT 4$4.68mFLAT 5FLAT 6$4.35mFLAT 7FLAT 8$4.14m
Floor4/FFLAT 1$4.31mFLAT 2$4.31mFLAT 3FLAT 4FLAT 5$4.13mFLAT 6$4.31mFLAT 7FLAT 8FLAT 9FLAT 10$4.13m
Floor3/FFLAT 1$4.33mFLAT 2FLAT 3$4.13mFLAT 4$4.67mFLAT 5$4.13mFLAT 6FLAT 7$4.33mFLAT 8FLAT 9$4.67mFLAT 10$4.13m
Floor2/FFLAT 1$4.33mFLAT 2$4.33mFLAT 3FLAT 4$4.64mFLAT 5FLAT 6FLAT 7FLAT 8FLAT 9FLAT 10$4.13m
Floor1/FFLAT 1$4.33mFLAT 2FLAT 3FLAT 4FLAT 5FLAT 6$4.33mFLAT 7$4.33mFLAT 8$4.13mFLAT 9$4.62mFLAT 10$4.13m

Median TrueHome Estimateā„¢


Recent Sales in Building


UnitDateSale PriceSaleable Sqft$/Saleable Sqft
UnitDate03/2021Sale Price$3,950,000Saleable Sqft554$/Saleable Sqft$7,130
UnitDate01/2021Sale Price$4,588,000Saleable Sqft401$/Saleable Sqft$11,441
UnitDate12/2020Sale Price$3,620,000Saleable Sqft554$/Saleable Sqft$6,534
UnitDate12/2020Sale Price$3,620,000Saleable Sqft554$/Saleable Sqft$6,534
UnitDate09/2020Sale Price$3,880,000Saleable Sqft554$/Saleable Sqft$7,004
UnitDate07/2020Sale Price$6,238,000Saleable Sqft645$/Saleable Sqft$9,671
UnitDate04/2020Sale Price$3,700,000Saleable Sqft554$/Saleable Sqft$6,679
UnitDate03/2020Sale Price$4,180,000Saleable Sqft401$/Saleable Sqft$10,424
UnitDate03/2020Sale Price$4,180,000Saleable Sqft401$/Saleable Sqft$10,424
UnitDate12/2019Sale Price$4,380,000Saleable Sqft401$/Saleable Sqft$10,923
UnitDate11/2019Sale Price$3,050,000Saleable Sqft401$/Saleable Sqft$7,606
UnitDate06/2019Sale Price$3,500,000Saleable Sqft554$/Saleable Sqft$6,318
UnitDate04/2019Sale Price$2,680,000Saleable Sqft401$/Saleable Sqft$6,683
UnitDate04/2019Sale Price$2,680,000Saleable Sqft401$/Saleable Sqft$6,683
UnitDate10/2018Sale Price$4,030,000Saleable Sqft554$/Saleable Sqft$7,274
UnitDate10/2018Sale Price$4,030,000Saleable Sqft554$/Saleable Sqft$7,274
UnitDate12/2017Sale Price$4,000,000Saleable Sqft401$/Saleable Sqft$9,975
UnitDate12/2017Sale Price$4,000,000Saleable Sqft401$/Saleable Sqft$9,975
UnitDate12/2017Sale Price$3,050,000Saleable Sqft401$/Saleable Sqft$7,606
UnitDate12/2017Sale Price$3,050,000Saleable Sqft401$/Saleable Sqft$7,606
UnitDate11/2017Sale Price$3,800,000Saleable Sqft554$/Saleable Sqft$6,859
UnitDate11/2017Sale Price$3,800,000Saleable Sqft554$/Saleable Sqft$6,859
UnitDate07/2017Sale Price$3,930,000Saleable Sqft401$/Saleable Sqft$9,800
UnitDate07/2017Sale Price$3,930,000Saleable Sqft401$/Saleable Sqft$9,800
UnitDate05/2017Sale Price$2,390,000Saleable Sqft401$/Saleable Sqft$5,960
UnitDate05/2017Sale Price$2,390,000Saleable Sqft401$/Saleable Sqft$5,960
UnitDate06/2016Sale Price$1,700,000Saleable Sqft401$/Saleable Sqft$4,239
UnitDate06/2016Sale Price$1,700,000Saleable Sqft401$/Saleable Sqft$4,239
UnitDate05/2016Sale Price$2,880,000Saleable Sqft554$/Saleable Sqft$5,199
UnitDate05/2016Sale Price$2,880,000Saleable Sqft554$/Saleable Sqft$5,199
UnitDate04/2016Sale Price$2,800,000Saleable Sqft554$/Saleable Sqft$5,054
UnitDate04/2016Sale Price$2,800,000Saleable Sqft554$/Saleable Sqft$5,054
UnitDate04/2016Sale Price$3,120,000Saleable Sqft645$/Saleable Sqft$4,837
UnitDate04/2016Sale Price$3,120,000Saleable Sqft645$/Saleable Sqft$4,837
UnitDate03/2016Sale Price$1,830,000Saleable Sqft401$/Saleable Sqft$4,564
UnitDate03/2016Sale Price$1,830,000Saleable Sqft401$/Saleable Sqft$4,564
UnitDate12/2015Sale Price$2,080,000Saleable Sqft401$/Saleable Sqft$5,187
UnitDate12/2015Sale Price$2,080,000Saleable Sqft401$/Saleable Sqft$5,187
UnitDate11/2015Sale Price$2,360,000Saleable Sqft554$/Saleable Sqft$4,260
UnitDate07/2015Sale Price$4,530,000Saleable Sqft645$/Saleable Sqft$7,023
UnitDate02/2015Sale Price$3,250,000Saleable Sqft401$/Saleable Sqft$8,105
UnitDate12/2014Sale Price$2,850,000Saleable Sqft645$/Saleable Sqft$4,419
UnitDate09/2014Sale Price$2,220,000Saleable Sqft554$/Saleable Sqft$4,007
UnitDate07/2014Sale Price$2,830,000Saleable Sqft645$/Saleable Sqft$4,388
UnitDate05/2014Sale Price$1,880,000Saleable Sqft401$/Saleable Sqft$4,688
UnitDate04/2014Sale Price$2,820,000Saleable Sqft401$/Saleable Sqft$7,032
UnitDate04/2014Sale Price$3,750,000Saleable Sqft645$/Saleable Sqft$5,814
UnitDate11/2013Sale Price$2,400,000Saleable Sqft401$/Saleable Sqft$5,985
UnitDate10/2013Sale Price$2,600,000Saleable Sqft554$/Saleable Sqft$4,693
UnitDate01/2013Sale Price$3,080,000Saleable Sqft645$/Saleable Sqft$4,775

Made with in Hong Kong by Joe & Guy.

API